Erekode

MY VERKLAARDE KODE VAN  ETIEK

As ʼn professionele teksredakteur onderneem ek om getrou aan die volgende kode te bly:

  • Om in nakoming van my pligte te alle tye die hoogste professionele standaarde te handhaaf en om my van enige optrede wat die beroep, die kliënt of die leser kwaad mag aandoen, te weerhou.
  • Om my deurlopend vir die lewering van die hoogste kwaliteit werk te beywer en na selfverbetering te streef deur op hoogte van ontwikkeling in my vakgebied te bly.
  • Om slegs werk te aanvaar waarvoor ek met betrekking tot taal, onderwerp en tydsbeperking bevoeg is, en indien dit onmoontlik sou wees, om sodanige werk slegs te aanvaar nadat ek die beperkinge aan my kliënt voorgehou het, of om dit ná bespreking met my kliënt na ʼn ander bevoegde persoon te verwys.
  • Om verantwoordelikheid te aanvaar vir alle werk wat ek aanpak, onderworpe aan sodanige bepalings soos met my kliënt ooreengekom.
  • Om my kliënt se regte te respekteer en alle werk wat ek aanpak, as vertroulik te beskou, nie enige iets in verband daarmee aan enige persoon mee te deel nie en nie daardeur verworwe kennis tot my persoonlike voordeel te gebruik nie, behalwe soos met my kliënt ooreengekom.
  • Om voordat die werk aangepak word, .te onderhandel oor vergoeding vir die werk wat ek aanpak, in die lig van regverdigheid en billikheid, en die heersende markneigings in ag genome.
  • Om geen werk wat duidelik vir ʼn onwettige of oneerlike voorneme bestem is, of so voorkom, te aanvaar nie.
  • Om in die nakoming van my pligte altyd, in oorleg met die betrokke partye, na ʼn produk te streef wat aan die kommunikatiewe vereistes, nie net dié van my kliënt nie, maar ook dié van die leser van die teks, voldoen.

Louis Esterhuizen

Erkenning: Vertaal uit Blaauw, JWH. 2001: The design of a code of ethics for text editors.

In Afrikaans vertaal en gepubliseer in: Teksredaksie, WAM Carstens et al. 2012: SUN Media.